Regulamin strony

obowiązujący od dnia: 01.01.2023 r.

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Asystentka z Inicjatywa – Justyna Jachołkowska prowadząca stronę internetową pod nazwą Asystetka z Inicjatywa, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Asystentka z Inicjatywa, dostępna pod adresem https://asystentkazinicjatywa.pl/, za pośrednictwem której Asystentka z Inicjatywa świadczy Usługi drogą elektroniczną;
 3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Asystentka z Inicjatywa jako administratora, dostępny pod adresem: https://asystentkazinicjatywa.pl/polityka-prywatnosci/;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 5. Produkt – dostępne w Sklepie towary, Treści Cyfrowe, usługi, Usługi Cyfrowe nabywane lub rezerwowane przez Klienta;
 6. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie produkty w formatach elektronicznych, niedostarczane na nośniku materialnym, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
 7. Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta,
 8. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Asystentka z Inicjatywa wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://asystentkazinicjatywa.pl/kontakt/;
 9. Komunikator – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do firmy wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;
 10. Komentarz – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie;
 11. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 12. Usługa/Usługi – świadczone przez Justynę Jachołkowską drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu.
 13. Strona na szablonie polega na podmianie elementów i uzupełnieniu go swoimi materiałami.
 14. Poprawka – zmiana kolorów, dopisanie lub zmiana tekstów, podmiana zdjęcia, ukrycie sekcji czy dodanie animacji.
 15. Zmiana – wszelkie pozostałe działania, które zmieniają układ lub reorganizują ustawiony porządek w szablonie, np. dodanie nowej sekcji, stworzenie nowego/ dodatkowego nagłówka, modyfikacje ustawień szablonu, dodatkowe funkcjonalności spoza szablonu czy przygotowanie nowego układu graficznego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Asystentka z Inicjatywa, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej (Usługi), warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Asystentka z Inicjatywa świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

 1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
 2. umożliwienie korzystania z Komunikatora;
 3. udostępnienie Formularza Kontaktowego;
 4. umożliwienie publikowania Komentarzy. 

Kontakt z Asystentka z Inicjatywa jest możliwy:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48511630123 w następujących godzinach: 11:00-17:00 (czasu polskiego) w dniach poniedziałek-środa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@asystentkazinicjatywa.pl ;
 3. za pośrednictwem komunikatora Messenger (profil Asystentka z Inicjatywa);
 4. za pośrednictwem komunikatora WhatsApp (numer +48511630123);
 5. za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil asystentkazinicjatywa).

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Asystentka z Inicjatywa na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Asystentka z Inicjatywa, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Asystentka z Inicjatywa oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: kontakt@asystentkazinicjatywa.pl .
 4. W przypadku wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Asystentka z Inicjatywa wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • o dostarczenie Treści Cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Asystentka z Inicjatywa rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA

 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.
 2. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Asystentka z Inicjatywa.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Asystentka z Inicjatywa a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.
 4. Dane przekazywane w trakcie korzystania z Komunikatora przetwarzane będą na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Asystentka z Inicjatywa jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://asystentkazinicjatywa.pl/kontakt.
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Asystentka z Inicjatywa za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Asystentka z Inicjatywa, ani ze strony Klienta.

OPINIE I KOMENTARZE

 1. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Asystentka z Inicjatywa a Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
 3. Asystentka z Inicjatywa umożliwia dostęp do wystawionych przez Klientów Komentarzy każdej osobie przeglądającej Stronę Internetową, bez konieczności Logowania.
 4. Upublicznieniu podlegają wszystkie wystawione Komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bez ingerowania w ich treść – przy czym usuwane są w miarę możliwości Komentarze wulgarne, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz ochronę danych osobowych albo w inny sposób łamiące obowiązujące przepisy prawa.
 5. Komentarze nie są sponsorowane, a za wystawienie Komentarza Klient nie otrzymuje żadnych dodatkowych korzyści.
  ◦ z Usługi wystawienia Komentarza może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania.
 6. Asystentka z Inicjatywa nie weryfikuje, czy Komentarze pochodzą od Klientów, którzy faktycznie używali produktu lub go nabyli.
 7. Asystentka z Inicjatywa dokłada wszelkich starań, aby Komentarze o Produktach pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy nabyli dany Produkt lub z niego korzystali. Z tego względu Komentarz wystawić może wyłącznie Klient, który:
  ◦ posiada aktywne Konto, dokonał Logowania, a z historii jego Zamówień wynika, że nabył dany Produkt
  ◦ po zrealizowaniu Zamówienia otrzymał na podany adres mailowy link do wystawienia Komentarza i za jego pomocą wystawił Komentarz
  ◦ skorzysta z systemu ankiet potransakcyjnych
  ◦ wystawił komenatrz na fanpage Asystentka z Inicjatywa lub prześle opinię w wiadomości prywatnej na adres mailowy Asystentka z Inicjatywa lub za pośrednictwem DM na platformie Instagram
  ◦ przed wystawieniem Komentarza podał numer Zamówienia, które obejmowało dany Produkt.

NEWSLETTER

 1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).
 2. Zapis na newsletter może być dokonany w trakcie składania zamówienia Produktu w Sklepie, a także bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.
 5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.
 6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu. 
 2. Klient może zgłosić reklamację do Asystentka z Inicjatywa z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

 • mailowo – na adres : kontakt@asystentkazinicjatywa.pl;

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, na który Asystentka z Inicjatywa ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. 
 2. Asystentka z Inicjatywa zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji. 
 3. Asystentka z Inicjatywa rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Asystentka z Inicjatywa zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Asystentka z Inicjatywa poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów); 

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Justyna Jachołkowska prowadząca stronę internetową pod nazwą Asystentka z Inicjatywa. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [kontakt@asystentkazinicjatywa.pl].
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności – https://asystentkazinicjatywa.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem Przelewy24, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta. 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Asystentka z Inicjatywa, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Strony bez zgody Asystentka z Inicjatywa.
 4. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 5. W szczególności Klientowi nie wolno:

 1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
 2. Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 3. Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 4. Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 5. Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Asystentka z Inicjatywa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Asystentka z Inicjatywa poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego,  UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Copyright © Asystentka z Inicjatywa - Justyna Jachołkowska